Zypper algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 1 februari 2022

Welkom bij Zypper app!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de Website van Zypper, te vinden op https://zypper.app.

Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Zypper app als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan.

1. Terminologie

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

2. Cookies

Wij maken gebruik van het gebruik van cookies. Door het bezoeken van Zypper app, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Zypper's Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker te laten ophalen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate / adverterende partners kunnen ook gebruik maken van cookies.

3. Licentie

Tenzij anders vermeld, Zypper en / of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Zypper app. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Zypper app voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen.

U mag niet:

  • Materiaal van Zypper app herpubliceren
  • Materiaal van Zypper app verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van Zypper app materiaal
  • Inhoud van Zypper app opnieuw distribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

6. iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

7. Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

8. Jouw privacy

Lees onze privacy policy hier

9. Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het link-beleid op elk ogenblik te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze link-voorwaarden en deze te volgen.

10. Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

11. Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
  • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
  • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.